پژوهش نفت (PR) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است