نویسنده = محمد رضا دهقانی
تعداد مقالات: 2
2. گوگردزدایی اکسایشی ترکیبات تیوفنی با کاتالیست پایه دار پلی‌اگزومتال دووسون

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 57-65

مصیب نادری خمارتاجی؛ محمد رضا دهقانی؛ فرهاد بنی شریف دهکردی