نویسنده = مهدی عبدالهی
تعداد مقالات: 2
1. سنتز و شناسایی هموپلیمر و کوپلیمر پایه اکریل‌آمید و کاربرد آنها در سیال حفاری پایه آبی

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 152-164

امیر حسین بی آزار؛ مهدی عبدالهی؛ علیرضا نصیری