نویسنده = مهدی نظری صارم
بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی کمپلکس سطحی جهت ازدیاد برداشت نفت به‌وسیله تزریق آب مهندسی شده

دوره 33، 1402-4، مهر و آبان 1402، صفحه 154-165

10.22078/pr.2023.5036.3249

فاضل زارع خفری؛ فاطمه خاموشی ابرقویی؛ مهدی نظری صارم


طراحی سیستم کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل برای فرازآوری با استفاده از پمپ الکتریکی درون‌چاهی

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 145-161

10.22078/pr.2022.4734.3124

فریدالدین میرزایی هرسینی؛ مهدی نظری صارم؛ آرمین حسینیان