نویسنده = شهاب گرامی
بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 183-195

10.22078/pr.2017.759

مهدی حسن زاده؛ شهاب گرامی؛ محمدهادی پرهام وند


مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 4-15

10.22078/pr.2017.1852.1899

مهدی عباسی؛ مجتبی ایزدمهر؛ محمد شریفی؛ محمد حسین غضنفری؛ علیرضا کاظمی؛ شهاب گرامی


ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 160-171

10.22078/pr.2016.605

رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ رباب چاهشوری؛ محمد حسین حیدری سورشجانی؛ شهاب گرامی


مدل‌سازی ضخامت محدوده پایداری هیدرات گازی و تخمین اولیه حجم گاز در رسوبات دریای عمان

دوره 24، شماره 79، آذر و دی 1393، صفحه 11-20

10.22078/pr.2014.404

عرفان افاضلی؛ شهاب گرامی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه؛ سید امیر بداخشان


اعتبار سنجی روش اختلاط تماس تعادلی در ساخت سیال اولیه مخازن گاز میعانی

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 95-103

10.22078/pr.2013.167

وحید پرهام وند؛ شهاب گرامی؛ محمدعلی عمادی


مدل‌سازی ترکیبی پدیده نفوذ ملکولی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گازی و گاز میعانی شکاف‌دار کم تراوا - مدل تک بلوکی

دوره 21، شماره 65، خرداد و تیر 1390، صفحه 3-17

10.22078/pr.2013.63

ابوالقاسم کاظمی‌نیاکرانی؛ شهاب گرامی؛ سیروس قطبی؛ عبدالنبی هاشمی