نویسنده = فرهاد خوشبخت
پیش‌بینی خواص شکاف‌ها در یک میدان نفتی با استفاده از روش‌های تخمین‌گر

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 16-26

10.22078/pr.2017.1791.1876

ناصر اکبری؛ علی معلمی؛ فرهاد خوشبخت