نویسنده = نکیسا یعقوبی
سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 101-111

10.22078/pr.2018.2946.2375

میلاد رسولی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین آتشی؛ داود محبی کلهری


مدل‌سازی سینتیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر روی کاتالیزور Mn/Na2WO4/TiO2

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 3-19

10.22078/pr.2013.288

علیرضا باغشاهی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین عابدینی؛ محمدباقر تیموری


مدل‌سازی CFD واکنش جفت شدن اکسایشی متان در مقیاس دانه‌ای: تعیین دمای بهینه

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 104-116

10.22078/pr.2013.144

سیاوش سید نژادیان؛ نکیسا یعقوبی؛ رامین مغربی