نویسنده = نکیسا یعقوبی
تعداد مقالات: 3
1. سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن‌ها

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 101-111

میلاد رسولی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین آتشی؛ داود محبی کلهری


2. مدل‌سازی سینتیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر روی کاتالیزور Mn/Na2WO4/TiO2

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 3-19

علیرضا باغشاهی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین عابدینی؛ محمدباقر تیموری


3. مدل‌سازی CFD واکنش جفت شدن اکسایشی متان در مقیاس دانه‌ای: تعیین دمای بهینه

دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 104-116

سیاوش سید نژادیان؛ نکیسا یعقوبی؛ رامین مغربی