نویسنده = پوران نظریان سامانی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه و بازنگری سنی زیست چینه‌ای سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 88-98

سعید منیبی؛ پوران نظریان سامانی


2. ارزیابی اولیه حجم گاز متان تولید و ذخیره شده در رگه‌های زغالی سازند کلاریز (گروه شمشک) در منطقه گلندرود، البرز مرکزی

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 56-70

زیبا زمانی؛ محمدرضا کمالی؛ پوران نظریان سامانی؛ مریم میرشاهانی


3. بررسی علل کج شدگی سطح تماس نفت – آب مخزن آهکی سروک در میدان سیوند، خلیج فارس

دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 67-78

ماهرخ فرود؛ محمدرضا کمالی؛ علی سلگی؛ پوران نظریان سامانی