نویسنده = سجاد قره چلو
نقش مشخصات رخساره رسوبی در رفتار مکانیکی سنگ، مطالعه موردی در سازند آسماری، جنوب- غرب ایران

دوره 30، 99-4، مهر و آبان 1399، صفحه 80-95

10.22078/pr.2020.4061.2842

سجاد قره چلو؛ عبدالحسین امینی؛ مژده شیرازی؛ عباسعلی نیک اندیش؛ وحید فرجپور


استفاده از مدل هیبریدی ACOR-BP جهت تخمین سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 121-135

10.22078/pr.2017.712

زیبا حسینی؛ سجاد قره چلو؛ علی کدخدائی