نویسنده = حسین رحیم‌پور‌بناب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهمیت محاسبه ضرایب معادله وینلند در سازندهای مخزنی کربناته، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس

دوره 28، 97-1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 4-14

وحید توکلی؛ حسین رحیم‌پور‌بناب؛ مهدی سحاب پیغمبردوست