نویسنده = عباس اخوان سپهی
جداسازی باکتری بومی گرمادوست Bacillus thermoamylovorans گوگردزدا و بهینه‌سازی محیط کشت

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 119-131

10.22078/pr.2019.3557.2659

نرگس اعتمادی؛ عباس اخوان سپهی؛ قاسمعلی محبعلی؛ فاطمه یزدیان


غربالگری و خالص‌سازی اختصاصی باکتری‌های تالاسواسپیرا و کروموهالوباکتر از لجن‌های نفتی از طریق کموتاکسی به نفت

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 136-145

10.22078/pr.2018.2849.2322

معصومه السادات شهیدی؛ مریم السادات میرباقری؛ گیتی امتیازی؛ عباس اخوان سپهی


تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 123-131

10.22078/pr.2016.602

مهری حسینی؛ عباس اخوان سپهی؛ میترا صالحی