نویسنده = رامین محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین تنش برجا جهت بررسی آنالیز پایداری چاه تحت شرایط همسان‌گردی عرضی

دوره 28، 97-3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 84-97

رامین محمدی؛ حمیدرضا رمضی


2. پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 48-60

شاهو ملکی؛ علی مرادزاده؛ رضا قوامی ریابی؛ فرهاد صادق زاده؛ رامین محمدی