نویسنده = کامران گشتاسبی
مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه

دوره 26، 2-95، مرداد و شهریور 1395، صفحه 96-106

10.22078/pr.2016.633

رضا شیرین آبادی؛ پرویز معارف وند؛ کامران گشتاسبی؛ کاوه آهنگری


مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه محوره بر روی نمونه‎هایی از بلوک‌های سیمانی

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 180-189

10.22078/pr.2016.607

علی نقی دهقان؛ کامران گشتاسبی؛ کاوه آهنگری؛ یان جین؛ جنیفر میسکیمینس