نویسنده = محمد شریفی
بررسی المان حجمی نماینده برای تخمین پارامترهای پتروفیزیکی و دوفازی در فرآیند تزریق آب با استفاده از فیزیک سنگ دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22078/pr.2024.5253.3332

دیبا معماری؛ جواد سیاوشی؛ محمد شریفی


مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 4-15

10.22078/pr.2017.1852.1899

مهدی عباسی؛ مجتبی ایزدمهر؛ محمد شریفی؛ محمد حسین غضنفری؛ علیرضا کاظمی؛ شهاب گرامی