نویسنده = مرتضی احمدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش خواص ژئومکانیکی در فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از تکنیک شبکه شکستگی‌های مجزای موهومی

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 69-78

روح اله بصیرت؛ کامران گشتاسب گوهر ریزی؛ مرتضی احمدی