نویسنده = علی کدخدایی
شناسایی شکستگی ها و گسل های میدان نفتی سلمان در خلیج فارس با استفاده ازداده های لرزه‌ای توسط روش الگوریتم ردیابی مورچه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22078/pr.2023.4864.3176

فاطمه مصباحی؛ اسما نصرتی؛ علی کدخدائی؛ محمد حسن پور صدقی


تعیین رخساره‌های دیاژنزی براساس نگارهای پتروفیزیکی در مخزن ناهمگن سروک در یکی از میادین نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5018.3236

احمدرضا Rabbani؛ ولی مهدی پور؛ علی کدخدایی ایلخچی؛ هومن کرکوتی؛ محسن شوراب


بررسی تغییرات رخساره ای ، محیط رسوبی و فرایند های دیاژنزی موجود در مرزهای سکانسی سازند کنگان و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی، براساس طبقه بندی لوسیا، درمیادین سلمان و لاوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22078/pr.2023.5051.3257

مرجان محمدی؛ علی کدخدایی ایلخچی؛ حسین رحیم پور بناب؛ رحیم کدخدایی ایلخچی؛ محسن آل علی؛ احمد یحیایی