نویسنده = حسین تقدیسیان
تعداد مقالات: 2
1. حذف فنل از محیط‎های آبی توسط نانوجاذب‎های کربنی: مطالعه عوامل مؤثر و سینتیک فرآیند جذب

دوره 28، 97-6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 98-110

عیسی سلگی؛ اکرم حسین نیا؛ سعیده تشرفی؛ حسین تقدیسیان


2. مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌های گاز و گاز مایع

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 111-122

علیرضا دهاقین؛ حسین تقدیسیان؛ رادا زراسوند اسدی