نویسنده = رادا زراسوند اسدی
مطالعه تجربی و مدل‌سازی عوامل مؤثر برکاهش انتشار BTEX در کارخانه‌های گاز و گاز مایع

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 111-122

10.22078/pr.2016.601

علیرضا دهاقین؛ حسین تقدیسیان؛ رادا زراسوند اسدی


شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 64-74

10.22078/pr.2016.580

حمیرا شریعت‌پناهی؛ فرح سرابی؛ محمد میرعلی؛ رادا زراسوند اسدی؛ مرجان یوسفی


بررسی تصفیه پذیری فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 43-55

10.22078/pr.2013.112

هدیه شیروانی؛ حسین گنجی دوست؛ محمود همتی؛ رادا زراسوند اسدی