نویسنده = علی نخعی
مدل‌سازی شبکه‌حفره‌ای نفوذ مولکولی توأم با ریزش ثقلی در یک مدل تک‌بلوکی

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 112-130

10.22078/pr.2022.4719.3116

احمد محمدی؛ محمدرضا رسایی؛ وحید مشایخی‌زاده؛ علی نخعی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر پایدارسازی سازندهای شیلی

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 4-14

10.22078/pr.2017.695

حمید پورخلیل؛ علی نخعی؛ علیرضا نصیری؛ مجید ولی زاده