نویسنده = فرهاد َشهرکی
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن

دوره 32، 1401-1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 108-123

پروانه ناروئی؛ میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ فرهاد َشهرکی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی


3. اثر نفوذ هیدروژن با استفاده از غشاء بر انتخاب‌پذیری اتیلن خروجی از سیستم راکتوری دوتایی کاتالیزوری شامل راکتور فیشرتروپش

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 135-149

فرهاد َشهرکی؛ عباس قره قاشی؛ کیانوش رزاقی؛ ستار قادر؛ محمد علی تورنگی


4. ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 82-95

سروش مهدی زاده؛ فرهاد َشهرکی؛ کیانوش رزاقی؛ میرمحمد خلیلی پور