نویسنده = نورالله کثیری
بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 169-180

10.22078/pr.2015.502

شاهین محمدی زرغان؛ سپیده رشدی؛ نورالله کثیری؛ جواد ایوک‌پور