نویسنده = محمدرضا امیدخواه
بررسی اثر غشاء سرامیکی Pd/Ag بر هیدروژن‌زدایی پروپان

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 4-14

10.22078/pr.2015.512

محمدرضا امیدخواه؛ مجتبی بابایی