نویسنده = محمدرضا امیدخواه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی گوگردزدایی اکسایشی کاتالیستی سوخت دیزل با کاتالیست مولیبدن بر پایه گاماآلومینا

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 22-36

بیتا مختاری؛ اعظم اکبری؛ محمدرضا امیدخواه


4. بررسی اثر غشاء سرامیکی Pd/Ag بر هیدروژن‌زدایی پروپان

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 4-14

محمدرضا امیدخواه؛ مجتبی بابایی