نویسنده = فریبرز رشیدی
طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 29-38

10.22078/pr.2017.764

فرشاد عسگری؛ احسان خامه چی؛ فریبرز رشیدی


بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد

دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 76-82

10.22078/pr.2013.131

ساناز حسن پور؛ فریبرز رشیدی؛ اسماعیل جمشیدی؛ حسین قریشی