نویسنده = سید حسن هاشم آبادی
مطالعه عددی و تحلیلی جریان گل حفاری در آنالوس با مدل سیال غیرنیوتنی کراس

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 30-43

10.22078/pr.2015.490

اسماعیل قاسمی کفرودی؛ سید حسن هاشم آبادی