نویسنده = بهرام سلطانی سولگانی
توسعه یک مدل ریاضی جهت تخمین ضریب هدایت گرمایی سنگ با استفاده از آنالوژی بین انتقال الکتریسیته و انتقال حرارت

دوره 29، 98-5، آذر و دی 1398، صفحه 17-27

10.22078/pr.2019.3654.2668

ابوذر سلیمان زاده؛ عباس هلالی‌زاده؛ محمد جامی الاحمدی؛ بهرام سلطانی سولگانی


بررسی آزمایشگاهی تفکیک‌گر سیکلون استوانه‌ای گاز و مایع

دوره 29، 98-2، خرداد و تیر 1398، صفحه 112-124

10.22078/pr.2019.3186.2466

حمیدرضا اسعدیان؛ بهرام سلطانی سولگانی


بررسی میزان برهم‌کنش اسیدهای تک عاملی و چندعاملی با آسفالتین به‌وسیله‌ طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی

دوره 27، 3-96، مرداد و شهریور 1396، صفحه 123-134

10.22078/pr.2017.786

ادریس مردانی؛ بابک مختاری؛ بهرام سلطانی سولگانی