نویسنده = سید حیدر محمودی نجفی
تعداد مقالات: 1
1. تبدیل متانول به هیدروکربن‏های آروماتیک با استفاده از گاماآلومینا و زئولیت H-Beta

دوره 28، 97-2، خرداد و تیر 1397، صفحه 37-45

علی الیاسی؛ سید حیدر محمودی نجفی