نویسنده = شهاب گرامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات عدم قطعیت بر ضریب بهره‌دهی چاه گاز میعانی عمودی، افقی و دارای شکاف هیدرولیکی

دوره 27، 4-96، مهر و آبان 1396، صفحه 32-45

مهناز حکمت زاده؛ شهاب گرامی؛ حبیب ولی الهی


2. اعتبار سنجی روش اختلاط تماس تعادلی در ساخت سیال اولیه مخازن گاز میعانی

دوره 23، شماره 73، مرداد و شهریور 1392، صفحه 95-103

وحید پرهام وند؛ شهاب گرامی؛ محمدعلی عمادی