نویسنده = محمدرضا جعفری نصر
افزایش ظرفیت شبکه مبدل‌های حرارتی با به کارگیری مبدل‌هایی با لوله‌های‌پیچشی (بخش دوم)

دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 32-42

10.22078/pr.2013.110

محمدرضا جعفری نصر؛ آیدا همت؛ امین سالم