نویسنده = محمدعلی ریاحی
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد لاگ DSI در ارزیابی ژئومکانیکی و پتروفیزیکی مخازن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 37-50

محسن عزتی؛ مهران عزیززاده؛ محمدعلی ریاحی؛ وحیدالدین فتاح پور؛ جواد هنرمند


3. تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته میادین جنوب غرب ایران

دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 28-41

حمیدرضا کیهانی؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی


4. کاربرد نشانگرهای طیفی لحظه‌ای برای شناسایی کانال‌های نفت‌گیر

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 99-108

رضا محبیان؛ مصطفی یاری؛ محمدعلی ریاحی


5. مقایسۀ برانبارش هوشمند و برانبارش میانگین در داده‌های مصنوعی و واقعی

دوره 21، شماره 65، خرداد و تیر 1390، صفحه 98-113

حامد غریب‌دوست؛ محمدعلی ریاحی؛ حسین هاشمی