نویسنده = رضا محبیان
شناسایی شکستگی‌های در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای حساس به شکستگی‌ها

دوره 32، 1401-5، آذر و دی 1401، صفحه 57-71

10.22078/pr.2022.4806.3154

احسان گل محمدی؛ علی مرادزاده؛ ابوالفضل عبداللهی پور؛ رضا محبیان؛ شروین اسدی


کاربرد نشانگرهای طیفی لحظه‌ای برای شناسایی کانال‌های نفت‌گیر

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 99-108

10.22078/pr.2013.295

رضا محبیان؛ مصطفی یاری؛ محمدعلی ریاحی