نویسنده = بهرام علیزاده
بررسی تأثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 100-112

10.22078/pr.2016.583

بهرام علیزاده؛ سید میثم حسینی‌نژاد؛ مسعود شایسته