نویسنده = سید محسن آل علی
ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 108-132

10.22078/pr.2022.4943.3204

مینا سادات هاشمی؛ داوود جهانی؛ سید محسن آل علی؛ علی کدخدایی؛ بیتا ارباب


ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن سازند سروک در گستره خلیج‌فارس

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 31-50

10.22078/pr.2021.4514.3037

فرامرز طلایی؛ علی کدخدایی؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی