نویسنده = داوود جهانی
ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی و دیاژنز سازند داریان در جنوب‌شرق خلیج‌فارس

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 108-132

10.22078/pr.2022.4943.3204

مینا سادات هاشمی؛ داوود جهانی؛ سید محسن آل علی؛ علی کدخدایی؛ بیتا ارباب


بررسی توزیع انیدریت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند قم واقع در تاقدیس یورتشاه

دوره 29، 98-6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 144-161

10.22078/pr.2019.3606.2646

فاطمه مظاهری؛ داریوش باغبانی؛ جهانبخش دانشیان؛ فرج اله فیاضی؛ داوود جهانی؛ رحیم کدخدائی ایلخچی