نویسنده = علی کدخدایی
تعیین پارامترهای مخزنی بخش بالایی سازند دالان با استفاده از مغزه و لاگ NMR در میدان نفتی پارس‌جنوبی

دوره 33، 1402-1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 73-83

10.22078/pr.2022.4546.3052

محمدباقر براتی؛ علی کدخدایی؛ بهمن سلیمانی؛ فاطمه صابری؛ پوریا آسوده


تحلیل تکتونیکی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران، با استفاده از نمودار تصویری FMI

دوره 32، 1401-6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 3-21

10.22078/pr.2022.4611.3077

لقمان صادقی؛ محمد حسنپور صدقی؛ علی کدخدایی


مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی

دوره 32، 1401-6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 37-48

10.22078/pr.2022.4762.3136

سعید بابائی؛ مهدی استادحسن؛ سید علی معلمی؛ مهراب رشیدی؛ حسن قاسم زاده؛ علی کدخدائی


ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن سازند سروک در گستره خلیج‌فارس

دوره 31، 1400-5، آذر و دی 1400، صفحه 31-50

10.22078/pr.2021.4514.3037

فرامرز طلایی؛ علی کدخدایی؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی


دسته‌بندی و تفکیک رخساره‌های لرزه‌ای به‌روش غیرنظارتی براساس آنالیز چند نشان‌گری در مخزن آسماری میدان رامشیر

دوره 30، 99-3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 61-73

10.22078/pr.2020.4151.2884

رحمت صادقی؛ سید‌رضا موسوی‌حرمی؛ علی کدخدایی؛ اسداله محبوبی؛ احمد اشتری