کلیدواژه‌ها = زئولیت
مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی

دوره 27، 2-96، خرداد و تیر 1396، صفحه 18-28

10.22078/pr.2017.766

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ محمد سلطانیه؛ سعید سلطانعلی؛ علیمراد رشیدی


مطالعه اثر پارامترهای عملیاتی در فرآیند هیدروایزومریزاسیون نرمال‌پنتان در حضور نانوکاتالیست Pt/ZSM-5

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 4-11

10.22078/pr.2015.544

نازنین چرچی؛ اکرم توکلی؛ علی اکبر بابالو؛ محبوبه اجتماعی؛ بهروز بیاتی؛ یاسر بیات


اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست‌های نیکلی بر پایه زئولیت

دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 99-109

10.22078/pr.2013.155

میلاد محیطی اصلی؛ محمود زیارتی؛ ناهید خندان