کلیدواژه‌ها = تزریق گاز
بررسی مکانیسم نفوذ ملکولی طی تزریق CO2 و گاز هیدروکربنی در بلوک منفرد و مدل سکتوری مخزن شکافدار

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 55-68

10.22078/pr.2017.738

احد فریدونی؛ مهدی عصاره؛ نوراله کثیری بیدهندی


محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 99-114

10.22078/pr.2015.552

نیر شاهوردی؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ محمدرضا کمالی


مطالعه آزمایشگاهی کاهش نفوذپذیری به‌واسطه پدیده تبخیر در فرآیند ذخیره‌سازی گاز

دوره 24، شماره 78، مرداد و شهریور 1393، صفحه 61-70

10.22078/pr.2014.376

سعید عباسی؛ حسن گلقندشتی؛ محمد سعادت؛ عباس شهرآبادی


شبیه‌سازی جابجایی طبیعی در فرآیند دفع گازهای اسیدی به سازند آبده

دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 100-109

10.22078/pr.2014.359

سید مصطفی جعفری‌راد؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ روح اله فاتحی