کلیدواژه‌ها = نانوذرات
بررسی اثر جریان مارانگونی و چینش مولکولی در پایداری فوم ایجاد شده توسط نانوذرات- مطالعه آزمایشگاهی

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 17-26

10.22078/pr.2022.4686.3105

فاطمه رئیسی؛ مریم خسروی؛ بهزاد رستمی؛ حمید وطن پرست؛ علیرضا فتح اللهی


بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری

دوره 32، 1401-4، مهر و آبان 1401، صفحه 91-112

10.22078/pr.2022.4710.3114

محسن خوشه چین؛ سهراب فتحی؛ فرهاد سلیمی؛ اکبر محمدی دوست


بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر پایدارسازی سازندهای شیلی

دوره 26، 5-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 4-14

10.22078/pr.2017.695

حمید پورخلیل؛ علی نخعی؛ علیرضا نصیری؛ مجید ولی زاده