کلیدواژه‌ها = مخازن شکاف‌دار
شناسایی شکستگی‌های در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از ترکیب نگار تصویری FMI و نشان‌گرهای لرزه‌ای حساس به شکستگی‌ها

دوره 32، 1401-5، آذر و دی 1401، صفحه 57-71

10.22078/pr.2022.4806.3154

احسان گل محمدی؛ علی مرادزاده؛ ابوالفضل عبداللهی پور؛ رضا محبیان؛ شروین اسدی


مدل‌سازی شبکه‌حفره‌ای نفوذ مولکولی توأم با ریزش ثقلی در یک مدل تک‌بلوکی

دوره 32، 1401-2، خرداد و تیر 1401، صفحه 112-130

10.22078/pr.2022.4719.3116

احمد محمدی؛ محمدرضا رسایی؛ وحید مشایخی‌زاده؛ علی نخعی


مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 4-15

10.22078/pr.2017.1852.1899

مهدی عباسی؛ مجتبی ایزدمهر؛ محمد شریفی؛ محمد حسین غضنفری؛ علیرضا کاظمی؛ شهاب گرامی


بررسی مکانیسم نفوذ ملکولی طی تزریق CO2 و گاز هیدروکربنی در بلوک منفرد و مدل سکتوری مخزن شکافدار

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 55-68

10.22078/pr.2017.738

احد فریدونی؛ مهدی عصاره؛ نوراله کثیری بیدهندی