کلیدواژه‌ها = آنالیز حساسیت
آنالیز حساسیت و بهبود عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 31، 1400-2، خرداد و تیر 1400، صفحه 54-67

10.22078/pr.2020.3945.2799

مهرداد قصبه ای؛ مهرزاد شمس


مدل‌سازی سینتیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان بر روی کاتالیزور Mn/Na2WO4/TiO2

دوره 23، شماره 74، مرداد و شهریور 1392، صفحه 3-19

10.22078/pr.2013.288

علیرضا باغشاهی؛ نکیسا یعقوبی؛ حسین عابدینی؛ محمدباقر تیموری