کلیدواژه‌ها = خواص رئولوژیکی
بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی

دوره 27، 5-96، آذر و دی 1396، صفحه 56-69

10.22078/pr.2017.2423.2121

سید صالح موسوی دهقانی؛ عزت الله کاظم زاده؛ محمد سلیمانی


بررسی کارآیی و اثر افزودنی مهار کنندة مهاجرت گاز بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان حفاری در شرایط واقعی چاه

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 30-42

10.22078/pr.2016.594

حمید سلطانیان؛ محمد عطایی؛ رضا خالو کاکائی؛ عزت ا... کاظم‌زاده


رفتار رئولوژیکی امولسیون‌های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران

دوره 23، شماره 75، آذر و دی 1392، صفحه 3-19

10.22078/pr.2013.308

محمدباقر صادقی؛ احمد رمضانی؛ وحید تقی‌خانی؛ سیروس قطبی