کلیدواژه‌ها = میدان نفتی آزادگان
افزایش تولید میدان نفتی آزادگان با استفاده از رویکرد بهینه‏‏سازی بی‏درنگ

دوره 31، 1400-4، مهر و آبان 1400، صفحه 75-87

10.22078/pr.2021.4291.2945

محسن جلالی؛ مژگان عباسی؛ نسیم طاهونی؛ محمدحسن پنجه‌شاهی


تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان

دوره 26، 1-95، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 22-32

10.22078/pr.2016.611

سیروس قلی پور؛ علی کدخدائی؛ محمد علی طهمورثی؛ حمید مومن زاده


چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان

دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 26-33

10.22078/pr.2014.352

فاطمه سعدی راد؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی