کلیدواژه‌ها = خاک
تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک

دوره 25، 2-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 123-131

10.22078/pr.2016.602

مهری حسینی؛ عباس اخوان سپهی؛ میترا صالحی


حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 46-55

10.22078/pr.2015.532

احمد روشنی؛ سعیده تشرفی؛ حمیده ثمری جهرمی؛ حسین عسکرزاده


بررسی تاثیر فرآیند الکتروکینتیک همراه با شوینده بر روی ترکیبات هیدروکربن کلردار در خاک

دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 158-168

10.22078/pr.2015.501

مریم تقی‌زاده؛ داریوش یوسفی کبریا؛ ولی تقی‌پور