کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ترمودینامیکی
مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 91-106

10.22078/pr.2017.718

مهدی زینلی حسنوند؛ سید علی موسوی دهقانی؛ فرزانه فیضی؛ رضا مسیبی بهبهانی


بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب

دوره 26، 4-95، آذر و دی 1395، صفحه 153-164

10.22078/pr.2016.671

محمد ملک زاده؛ حامد عابدینی؛ منوچهر وثوقی؛ داود رشتچیان