کلیدواژه‌ها = سینتیک جذب
بررسی آزمایشگاهی و مدل‎سازی جذب 6,4-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن توسط کربن فعال اصلاح‌شده

دوره 28، 97-4، مهر و آبان 1397، صفحه 67-77

10.22078/pr.2018.3185.2465

جعفر ساسانی پور؛ احمد شریعتی؛ مسعود آقاجانی؛ محمدرضا خسروی نیکو


بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده

دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 132-141

10.22078/pr.2015.522

بهروز میرزایی؛ نازیلا نقدی شایان؛ سید علی موسوی دهقانی