کلیدواژه‌ها = فتوکاتالیست
حذف فتوکاتالیستی ترکیبات‌ نفتی از خاک‌های آلوده با استفاده از نانوذرات و تابش نور فرابنفش

دوره 25، شماره 83، آذر و دی 1394، صفحه 46-55

10.22078/pr.2015.532

احمد روشنی؛ سعیده تشرفی؛ حمیده ثمری جهرمی؛ حسین عسکرزاده