کلیدواژه‌ها = تنش
تحلیل تکتونیکی یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران، با استفاده از نمودار تصویری FMI

دوره 32، 1401-6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 3-21

10.22078/pr.2022.4611.3077

لقمان صادقی؛ محمد حسنپور صدقی؛ علی کدخدایی


کاربرد لاگ DSI در ارزیابی ژئومکانیکی و پتروفیزیکی مخازن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 29، 98-4، مهر و آبان 1398، صفحه 37-50

10.22078/pr.2019.3552.2625

محسن عزتی؛ مهران عزیززاده؛ محمدعلی ریاحی؛ وحیدالدین فتاح پور؛ جواد هنرمند


پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 48-60

10.22078/pr.2015.548

شاهو ملکی؛ علی مرادزاده؛ رضا قوامی ریابی؛ فرهاد صادق زاده؛ رامین محمدی