کلیدواژه‌ها = معیار شکست
پیش‌بینی ماسه‎دهی با استفاده از نگار‌های چاه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

دوره 25، شماره 84، آذر و دی 1394، صفحه 48-60

10.22078/pr.2015.548

شاهو ملکی؛ علی مرادزاده؛ رضا قوامی ریابی؛ فرهاد صادق زاده؛ رامین محمدی