کلیدواژه‌ها = مخزن آسماری
استفاده از مدل هیبریدی ACOR-BP جهت تخمین سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل

دوره 26، 6-95، بهمن و اسفند 1395، صفحه 121-135

10.22078/pr.2017.712

زیبا حسینی؛ سجاد قره چلو؛ علی کدخدائی


بررسی تأثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان

دوره 25، 1-85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 100-112

10.22078/pr.2016.583

بهرام علیزاده؛ سید میثم حسینی‌نژاد؛ مسعود شایسته