کلیدواژه‌ها = تلقیح
سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25M75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 92-105

10.22078/pr.2017.1792.1873

پرستو دلیر خیرالهی نژاد؛ محمد حقیقی؛ نعیمه جدیری؛ فرهاد رحمانی