کلیدواژه‌ها = ژئومکانیک
بررسی ژئومکانیکی ایجاد شکاف در مخازن تخلیه شده

دوره 27، 1-96، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 44-54

10.22078/pr.2017.1745.1849

پوریا بهنود فر؛ محمد جواد عامری